top of page

ההערכה היא תהליך איסוף ותיעוד נתונים על איכות עבודה ותהליכים

 

ההערכה הינה פעולה הכרחית להפקת לקחים מתמדת ולהסקת מסקנות

 

מרחב הערכה פועל בשלושה ערוצים עיקריים

בדיקת ההלימה בין התכנון לביצוע

התמקצעות

שיתוף שותפי עניין ומושאי תפקיד

bottom of page